R-Keeper
  site map
Share |

Yêu cầu tại nhà hàng Hoàng Yến - Việt Nam

Script kiểm tra các món ăn trên order, nếu có món ăn nào có “đơn giá mở” và trong khi nhập liệu nhân viên quên không nhập giá (giá mặc định = 0) thì phần mềm sẽ thông báo cho nhân viên biết phải nhập giá thì mới được thực hiện thanh toán. Nếu không hệ thống sẽ không cho phép thu ngân thực hiện tính tiền. Tương tự có thể thêm một đoạn script này khi in phiếu tạm tính. Trong trường hợp thanh toán thì đặt điều kiện Operation = rkoCalcOrder và trong trường hợp in tạm tính thì điều kiện là rkoPrintBill.

procedure CheckOperation1001433(Operation, Parameter: integer; var ValidResult, CallNextTime: boolean);
var
i: integer;
it: TCheckItem;
begin

// usual important check
if not RkCheck.Valid then Exit;

if Operation=rkoCalcOrder then //script is performed
begin
for i := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do //cycle for all lines in order
begin
it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[i];
if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(it), 'TDish') then //element of current line is dish (not discount, markup, etc)
begin
//check if dish has property 'open price' and price=0
if (TRK7MenuItem(it.RefItem).OpenPrice = true) and (TDish(it).PaySum = 0) then
begin
gui.ShowMessage('Vui lòng nhập giá trước khi thanh toán!')
ValidResult := false; //forbids to calculate order
end;
end;
end;
end;
end;

Script thực hiện lọc danh sách các bill đã tính tiền để khi xem danh sách này trên máy POS thì hệ thống chỉ hiển thị những order đã thực hiện tính tiền tại máy trạm này.

Trong phần tử MainPanel (TButtonPanel) phần Events->OnSuitableObject trên form “Các hóa đơn đã đóng”.

procedure MainPanelOnSuitableObject(Sender: TBasePanel; Obj: TObject; var Suitable: boolean);
begin
if Sys.ObjectInheritsFrom(Obj, 'TCheckBtnLine') then
Suitable := TCheckBtnLine(Obj).CloseStation = ThisStation;
end;

.
Giải pháp Phần cứng Tin tức Từ công ty
Quản lý nhà hàng
Máy tính tiền
Quản lý khách sạn
Quản lý khu giải trí phức hợp
Điều hành hệ thống giao hàng
POS màn hình cảm ứng
Màn hình hiện giá và tổng tiền
Máy in hóa đơn
Đầu đọc thẻ từ
Máy quét mã vạch
Tin tức chung
Tin công nghệ
Kinh nghiệm quản lý
Giới thiệu R-Keeper Việt Nam
Tư vấn công nghệ
Thông báo - hoạt động
Hình ảnh
Liên hệ R-Keeper