R-Keeper
  site map
Share |

Yêu cầu từ chuỗi nhà hàng NYDC Vietnam

Nếu trên order có Combo thì sẽ không cho phép áp dụng chiết khấu (discount) trên toàn bộ order đó. Lý do: Bản thân Combo đã là một hình thức chiết khấu.

var i: integer;
it: TCheckItem;
//----
begin
if (AEditType = etInsert) and SYS.ObjectInheritsFrom(AObjectAft, 'TDiscountItem') then begin
if TDiscountItem(AObjectAft).Localization = chlDish then begin
// không cho phép áp dụng giảm giá trên combo
if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(RKCheck.CurrentCheckItem), 'TDish') then
if TDish(RKCheck.CurrentCheckItem).IsComboComp then begin
AAllow := False;
AMessage := 'It is impossible to add discount for combo component';
end else if TDish(RKCheck.CurrentCheckItem).IsCombo then begin
AAllow := False;
AMessage := 'It is impossible to add discount for combo dish';
end;
end else begin
// không cho phép áp dụng giảm giá trên order nếu có combo trong order đó
for i := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do begin
it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[i];
if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(it), 'TDish') then begin
if TDish(it).IsCombo then begin
AAllow := False;
AMessage := 'It is impossible to add discount since there is combo in order';
Exit;
end;
end;
end;
end;
end;
end;

.
Giải pháp Phần cứng Tin tức Từ công ty
Quản lý nhà hàng
Máy tính tiền
Quản lý khách sạn
Quản lý khu giải trí phức hợp
Điều hành hệ thống giao hàng
POS màn hình cảm ứng
Màn hình hiện giá và tổng tiền
Máy in hóa đơn
Đầu đọc thẻ từ
Máy quét mã vạch
Tin tức chung
Tin công nghệ
Kinh nghiệm quản lý
Giới thiệu R-Keeper Việt Nam
Tư vấn công nghệ
Thông báo - hoạt động
Hình ảnh
Liên hệ R-Keeper